IDIOMES

DEFENSA PERSONAL FEMENINA


Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com qualsevol acte de violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada. 

Aquesta definició prové de la Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, feta per l'Assemblea General de l'ONU el 20 de desembre de 1993. És considerat el primer instrument internacional que tracta de manera explícita la violència de gènere.
La violència contra les dones, pot ser exercida segons l'ONU per atacants de qualsevol gènere, membres de la família o el mateix Estat, la principal característica d'aquest fet és que la víctima ho és únicament per la seva condició sexual. Actualment es tracta d'un tema de tractament prioritari en l'agenda política i social de la majoria de països desenvolupats.


Si desitges fer alguna consulta relacionada amb la Defensa Personal Femenina, pots dirigirte al coordinador de Defensa Personal Femenina Sr
. Javier Fortuño en el telèfon 667581760 y al e-mail dpfemenina@federacionluchacv.com.


MASTERCLASS DEFENSA PERSONAL FEMENINA Mayo 2022